Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Tâm
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email:

 

Điện thoại:

 

Địa chỉ:

 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung;

- Công tác tổ chức và cán bộ;

- Công tác kế hoạch, tài chính, đối ngoại;

- Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Trưởng ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ";

- Quản lý dạy thêm - học thêm.
-

 

 

Số lượt xem : 8148