Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045