Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 15 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch hoạt động chuyên môn