Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 26 tháng 09 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch hoạt động chuyên môn