Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Ban giám hiệu

Kế hoạch tuần học thứ 9 (tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 7 (tuần 40 năm 2018, từ 01/10/2018 đến 07/10/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 2 (tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018)