Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 29 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ chuyên môn

Kế hoạch tuần học thứ 20 (tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)

Kế hoạch tuần học thứ 48 (tuần 8 năm 2020, từ 17/02/2020 đến 23/02/2020)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 9 năm 2020, từ 24/02/2020 đến 01/03/2020)

Kế hoạch tuần học thứ 23 (tuần 6 năm 2020, từ 03/02/2020 đến 09/02/2020)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 5 năm 2020, từ 27/01/2020 đến 02/02/2020)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020)

Kế hoạch tuần học thứ 23 (tuần 5 năm 2020, từ 27/01/2020 đến 02/02/2020)

Kế hoạch tuần học thứ 52 (tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)