Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 21 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 )