Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Hóa học

Cập nhật lúc : 14:20 11/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                 Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Chấm chữa bài kiểm tra học kỳ I

- Hoàn thành điểm học kỳ I

- Kết thúc chương trình học kỳ I.

 

                                                                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                               Hà Thị Phượng

Các tin khác