Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

  • Kế hoạch tuần học thứ 52
    (tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018)
    KẾ HOẠCH TUẦN 4 (10/09 – 15/09) 1. Giáo viên nộp đề KTĐK tập trung cho TT. 2. ...