Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng » Tổ Lý - CNCN »