Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng » Tổ Ngữ văn-GDCD »