Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 24 tháng 03 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng » Tổ Sử - Địa »