Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng » Tổ Tin học »