In trang

Kế hoạch của Tổ Toán Năm 2014

SỞ GD – ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN                                                       ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015

Tổ : Toán

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GV THỰC HIỆN

8

- Phân công chuyên môn năm học 2014 -2015

- Tổ chuyên môn xây dựng lại PPCT chính khóa kết hợp với tự chọn

- Phổ biến quy chế chuyên môn, các loại hồ sơ sổ sách đầu năm học

- Học chính trị đầu năm

- Tổ toán

- TTCM

- TTCM

- GV toàn tổ

9

-   Sinh hoạt Tổ CM:

-   Phân công , lập kế hoạch kiểm tra định kì tập trung : (GV ra đề,..)

 + Phổ biến quy chế chuyên môn. Phổ biến dạy học tự chọn

 + Lập kế hoạch năm học, kế hoạch thao giảng, kế hoạch thanh tra, dự giờ thăm lớp.

-   Tập trung chỉ đạo chuyên môn:

         + Thao giảng :

             Cấp trường: ( 4 giáo viên )

            

              Cấp tổ :( 2 giáo viên )

 

         + Bồi dưỡng HSG Khối 12.        

         - Kiểm tra định kì tập trung toán 12 (Giải tích 12 CI) : 18/09/2013

- Xây dựng kế hoạch cá nhân cả năm học

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cả năm học

- Đăng kí danh hiệu thi đua cả năm học

- Đăng kí danh sách giáo viên tham dự hội thi GV giỏi cấp trường

- Đăng kí danh sách giáo viên được thanh tra toàn diện

       Học kì I: (2 GV)

       Học kì II: (2 GV)

- Khảo sát chất lượng học sinh lớp 10 (Theo KH sở GD)

- Tham gia hướng dẫn sinh viên năm 3 kiến tập sư phạm

 

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên

 

-TTCM

-TTCM

-TTCM

-TTCM

 

 

-Cô Nga, Cô Thùy, C.Bình, T.Duẫn

- C.Nhạn , T.Phúc

 

-Thầy Ánh

- GV 12

- GV toàn tổ

- GV toàn tổ

- Tổ toán

- Cô Nga

 

-Thầy Phúc, Cô Thùy

-Thầy Duẫn, Cô cúc

- GV toàn tổ

- T.Sĩ, T.Ánh, T.Huy, T.Hải, C.Bình

- TTCM

10

-               - Thi chọn đội tuyển toán 12 dự thi HSG cấp tỉnh

-               -Lập danh sách đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh

-                 Thao giảng  

             Cấp tổ: (4 GV)

             Cấp trường: ( 03 GV)

 

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV

- Đăng kí đề tài Intel-ISEF

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 : (C I lần 2)

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 :

- Kiểm tra định kì tập trung toán 10 :

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng

- Tham gia tập huấn sinh hoạt đổi mới SHTCM

- T.Ánh

- TTCM

- Thầy Hải, C.Cúc, C.Nga, C. Trà

- T.Ánh, T. Huy, c.Nhạn

- Tổ CM

- Tổ CM

- C. Nga

- GV 12

- GV 11

- GV 10

- GV được phân công

-TTCM

11

-   Thao giảng chào mừng 20 -11.

             Cấp tổ: (04 GV)

 

             Cấp trường: (4 GV)

 

 

-   Dự thi HSG cấp tỉnh.:

-   Thanh tra toàn diện.

-   Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên

-   Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

- Tổ CM kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị tại phòng thiết bị

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 :

 

- C.Giang, C.Bình, C.Thùy, T.Duẫn

- T.Phúc, C.Hồng, T.Sĩ, C.Cúc

 

-  HS được chọn

-Thầy Phúc

-      GV

 

-      GV toàn tổ

-      GV 12

12

-   Thao Giảng:

             Cấp tổ: ( 04 GV)

 

 

             Cấp trường: ( 03 GV)

 

-   Thanh tra toàn diện : ( 01 GV)

-   Ra đề cương ôn tập HKI

    + K 10:

 

    + K.11:

 

 

-   Kiểm tra chéo hồ sơ giáo án

-   Bồi dưỡng HSG khối 11

-    Bồi dưỡng HSG khối 10

- KT học kỳ I.

 

-   C. Hồng,T.Ánh, T.Huy, T.Sĩ

 

-   T.Hải, C.Giang, C.Trà

-   Cô Thùy

 

-      T. Hải (ĐS) + C.Bình (HH)

-      T.Duẫn (ĐS) + C.Hồng( HH)

 

-      GV toàn tổ

-      C. Cúc

-      C.Thùy

-GV toàn tổ

1

-   GV, chấm bài, nộp bài thi, ghi điểm tổng kết HKI vào sổ điểm chính.

-   GVCN xếp loại hạnh kiểm, học lưc.

-   Sơ kết học kỳ I.

- Tổ trưởng Kiểm tra giáo án toàn tổ

 -GVbm

- GVCN

-      GV toàn tổ

- TTCM+ 3GV

2

-   Thanh tra toàn diện .

-   Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

- Thao giảng

             Cấp tổ: ( 06 GV)

            

           Cấp trường: (04 GV)

- Phát động cuộc thi làm đồ dùng dạy học cấp trường

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 :

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Cô Cúc

 

-T.Sĩ, T.Huy, C.Nga, C.Hồng, C.Cúc, C. Thùy

- T.Ánh, C.Giang, T.Duẫn, Nhạn

-GV 12

- Tổ CM

3

-   Thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

             Cấp tổ: (05 GV)

 

             Cấp trường: (05 GV)

 

 

-   Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

-   Thanh tra toàn diện

- Ôn tập kiến thức khối 12

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 :28/03/2014

- Kiểm tra định kì tập trung toán 11 :

- Kiểm tra định kì tập trung toán 10 :

- Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Thamgia hướng dẫn TTSP cuối khóa

 

- T.Ánh, C.Giang,

C.Trà, T.Duẫn, C.Nhạn

-      C.Bình, C.Hồng, C.Thùy, T. Sĩ, T.Hải

 

- C. Cúc

-GV 12

 

 -GV 11

- GV 10

-Tổ CM

- GV được phân công

4

-   Ra đề cương ôn tập học kì II

 

-   Thao giảng

             Cấp tổ:(02 GV)

 

             Cấp trường:(05 GV)

 

 

-   Giáo viên tăng cường dự giờ thăm lớp, thao giảng để đảm bảo đủ số tiết theo quy định. Kiểm tra việc ghi điểm vào sổ điểm chính.

-   Kiểm tra hồ sơ giáo án của toàn thể  giáo viên

-      Hướng dẫn ôn tập thi TNTHPT

-      GV nộp SKKN (10.4)

- Ôn tập kiến thức khối 12

- Kiểm tra định kì tập trung toán 12 :

-Thanh tra toàn diện

K.10: T.Huy, T.Phúc

K.11: T.Hải , C. Bình

 

-T.Hải, C.Bình

-   T.Phúc, C.Cúc, T. Huy, C.Nga, C.Trà

 

 

 

 

 

-GV 12

- GV có đề tài

- GV 12

 

-T. Duẫn

5

- Thi học kỳ II

- Ôn tập các môn thi TN 12

- Gv vào điểm .

- Tham gia coi thi TN12

- Ra đề cương thi lên lớp

 

-GV 12

6

-   Tham gia coi thi, chấm thi TN 12.

-GV

7

-GV Tham gia coi thi, chấm thi đại học cao đẳng, tuyển sinh10.

- GV toán

                                                                                                             Huế, ngày 05 tháng 08 năm 2014

                                                                                                                                 TTCM

                                                                                                                              Cao Hữu Sĩ