In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 2 Năm 2015
(tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015)

 

 

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (05/01)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

BA (06/01) 

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

TƯ (07/01)

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

NĂM (08/01)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

SÁU (09/01)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

BẢY(10/01)

8h00: Hội ý BGH

Kiểm tra cơ sở vật chất

CHỦ NHẬT

(11/01)