In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 45 Năm 2014
(tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (03/11)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

BA (04/11)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

TƯ (05/11)

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

NĂM (06/11)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

SÁU (07/11)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh 

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

BẢY(08/11)

Trực ở trường

14h00: Hội ý BGH

CHỦ NHẬT(09/11)