In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 1 Năm 2017
(tuần 1 năm 2017, từ 02/01/2017 đến 08/01/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 07/01/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ CM

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

         

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng