In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 10 Năm 2017
(tuần 10 năm 2017, từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                              Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 11/03/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Thi GVDG phần lý thuyết

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 3, 7/3

Thứ 5, 9/3

Tiết 5 – 12B6

Tiết 7 – 10B14

Nguyễn Thị Thúy My

Phan Các Quỳnh Anh

 

H2S

Tổ

Trường

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng