In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 10 Năm 2019
(tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

4/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Thứ Ba

5/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Thứ Tư

6/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Thứ Năm

7/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Thứ Sáu

8/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Thứ Bảy

9/3/2019

HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2


HS kiểm tra khảo sát giữa học kỳ 2

Chủ nhật

10/3/2019

1g30 Ngoại khóa tổ Hóa học chủ đề Phân loại rác