In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 13 Năm 2017
(tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                         Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 01/04/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp hội đồng sư phạm

- Tổng kết TTSP

  Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 4, 29/3

31/3

01/4

Tiết 8 – 10B7

Tiết 6 - 11B9

Tiết 3 – 12B2

Võ Thị Thùy Uyên

Võ Thị Thùy Uyên

Ngô Thị Mỹ Dung

Lưu huỳnh đioxit

Phenol

Crom

Trường

Tổ

Tổ

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng