In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 15 Năm 2017
(tuần 15 năm 2017, từ 10/04/2017 đến 16/04/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                          Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/04/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Ra đề cương ôn tập HK II khối 10,11

 Thứ, ngày

Tiết _ lớp

GV dạy

Bài

Phạm vi

Thứ 6, 14/4

Tiết 3 – 10B3

Hà Thị Phượng

Tốc độ phản ứng

Tổ

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng