In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 16 Năm 2019
(tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

15/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

16/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

17/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

18/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

19/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

20/4/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu