In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 18 Năm 2015
(tuần 18 năm 2015, từ 27/04/2015 đến 03/05/2015)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 27.4 đến03.5.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Coi kiểm tra học kỳ II- K12

- Dạy phụ đạo khối 12

-  ôn tập học kỳ II-K10,11

- Hoàn thành kế haoch BDTX

                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                              Hà Thị Phượng