In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 18 Năm 2017
(tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36,37- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 15/04/2017

- Dạy theo thời khóa biểu khối 12

- Kiểm tra HK II khối 10,11

- Thi thử TN PTQG theo đề sở

 

 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng