In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 19 Năm 2018
(tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                           Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 12/05/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Kiểm tra học kỳ II khối 10 và khối 11.

                                                                                                       

                                                                                                      Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng