In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 20 Năm 2017
(tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                             Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hoàn thành điểm, xếp loại

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn 

- Tổng kết tổ

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng