In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 21 Năm 2017
(tuần 21 năm 2017, từ 22/05/2017 đến 28/05/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 39- NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                 Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 27/05/2017

- Dạy theo thời khóa biểu khối 12

- Thi thử K12 lần 4 

- GVCN kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng