In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 34 Năm 2017
(tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                   Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

                                                                                                         


                                                                                                                                                                                           Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                                                                                               Hà Thị Phượng