In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 38 Năm 2015
(tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 4

(từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2015)

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Dạy bồi dưỡng HSG khối 12

- Họp tổ chuyên môn

- lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học