In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 38 Năm 2016
(tuần 38 năm 2016, từ 19/09/2016 đến 25/09/2016)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                               Từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp Hội đồng liên tịch.

- Họp Tổ chuyên môn: Xây dựng kế hoạch năm học cá nhân và tổ chuyên môn, đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2016 -2017.

- Coi KTĐK môn toán 

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng