In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 40 Năm 2017
(tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                               Từ ngày 02/010/2017 đến ngày 08/10/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Hoàn thành KHBDTX, KH cá nhân                                                                                                       

                                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                              Hà Thị Phượng