In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 42 Năm 2016
(tuần 42 năm 2016, từ 17/10/2016 đến 23/10/2016)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 - NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                                                                                               Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 22/10/2016

- Dạy theo thời khóa biểu

- 20/10  sinh hoạt công đoàn

- Coi kiểm tra khảo sát chất lượng K 10

- Thi Ý tưởng sáng tạo ( HS +GVCN)

- Kiểm tra HS + Giáo án GV

 

                                                                                                                   Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                          Hà Thị Phượng