In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 42 Năm 2018
(tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018)

Tuần: 09 (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018)

 

Coi kiểm tra giữa kỳ và chấm bài theo lịch phân công của Trường