In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 43 Năm 2017
(tuần 43 năm 2017, từ 23/10/2017 đến 29/10/2017)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                               Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Trả, chửa bài kiểm tra khảo sát

- Phân công GV hướng dẫn KTSP

 - Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                            Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                              Hà Thị Phượng