In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 46 Năm 2015
(tuần 46 năm 2015, từ 09/11/2015 đến 15/11/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 12

(từ ngày 9/11 đến ngày 15/11/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Kiểm tra định kỳ khối 12

- Họp tổ chuyên môn

- Tham gia các hoạt động của CĐ