In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 49 Năm 2015
(tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 15

(từ ngày 30/11 đến ngày 05/12/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Họp HĐSP

- Ra đề cương ôn tập học kỳ I

                                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng