In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 51 Năm 2015
(tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 17

(từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2015)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Hoàn thành các cột điểm

-Thi học kỳ I

                                                                                           TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng