In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 51 Năm 2017
(tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng