In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 7 Năm 2019
(tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

11/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Cô Dung, cô Hà, cô Q.Anh Gặp mặt Sinh viên TTSP

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

12/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

13/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

14/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

15/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

16/2/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu
 Dạy và học theo thời khóa biểu