In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 1 Năm 2015
(tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 23.12 đến 03.01.2015)

 

                              - Coi kiểm tra HK I theo kế hoạch

                             - Chấm bài kiểm tra HK I theo kế hoạch 

 

                                                                                                                  Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                      Hà Thị Phượng