In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 20 Năm 2014
(tuần 20 năm 2014, từ 12/05/2014 đến 18/05/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 37

(từ ngày 12/5 đến ngày 17/5/2014)

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường.

- GV dạy K10, K11 hoàn thành việc nhập điểm vào cổng thông tin, sổ cái và học bạ theo đúng kế hoạch

- Hoàn thành chương trình

                                                                                                                                                                  TTCM

 

                                                                                                                                                              Hà Thị Phượng