In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 45 Năm 2013
(tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013)

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(04/11)

 

Dạy học bình thường

 

Dạy học bình thường

Kiểm tra hồ sơ, GA 02 GV

BA

(05/11)

 

GV: Nộp thống kê điểm kiểm tra định kì.

Dạy học bình thường

(06/11)

7h45: Dự giờ Tiết Hóa Cô Phượng

Dạy học bình thường

NĂM

(07/11)

Dạy học bình thường

 

Dạy học bình thường

 

SÁU

(08/11)

GV dạy khối 11 nộp đề kiểm tra định kì số 2

GV dạy khối 11 nộp đề kiểm tra định kì số 2

BẢY

(09/11)

GV: Nộp thống kê điểm kiểm tra định kì theo mẫu (đã gửi mail.)

 

Dạy học bình thường