In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa Tuần 6 Năm 2015
(tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 (Từ 2.2 đến 8.2.2015)

 

- Dạy theo thời khóa biểu

- Họp tổ CM: 15h30 ngày 05/2/2015

- Hướng dẫn SVKT

- Coi kiểm tra định kỳ

- Dự giờ, thao giảng:

STT

Họ và tên

Thứ, ngày – tiết

Nội dung

Phạm vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                                            Hà Thị Phượng