In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 16 Năm 2016
(tuần 16 năm 2016, từ 18/04/2016 đến 24/04/2016)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 18/4 đến 24/4/2016)

- Lên lịch báo giảng, nhập điểm lên cổng thông tin đúng thời gian qui định.

- Sáng 19/4/2016: Kiểm tra HKII lớp 12

- Chiều 19/4/2016: Chấm bài  kiểm tra HKII lớp 12.

- Chuẩn bị kiểm tra HKII lớp 10, 11:

+ Lập ma trận kiểm tra học kỳ II lớp 10, 11: Cô Trương Thị Thanh Nga

+ Soạn đề cương lớp 10: Cô  Quỳnh Phương, cô Anh Phương, cô Thảo

+ Soạn đề cương lớp 11: Cô&