In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 35 Năm 2015
(tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2015–2016

 

(Từ 24.8 đến 30.8.2015)

 

- Phổ biến qui chế chuyên môn về hồ sơ giáo viên, thao giảng dự giờ, thực hiện việc ghi sổ báo giảng, sổ đầu bài, cho điểm, nhập điểm…

- Chuẩn bị lên  kế hoạch hoạt động tổ Tiếng Anh năm học 2015-2016.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016.

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng cho học sinh lớp 12: Cô Thanh Nga, cô Quỳnh Phương phụ trách.

- Giáo viên phụ trách các lớp 12 lập danh sách học sinh học bồi dưỡng môn tiếng Anh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức KTĐK tập trung môn Tiếng Anh.

- Chuẩn bị trang thiết bị dạy học, đề xuất sửa chữa máy tính ở phòng lab.

- GVCN ổn định lớp, cập nhật thông tin học sinh.

- Đề xuất lịch kiểm tra định kỳ tập trung theo PPCT.

- Nắm tình hình học tập của học sinh để đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập.

 

                                                                    Huế, ngày 22 tháng 8 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga