In trang

Kế hoạch của Tổ Tiếng Anh Tuần 37 Năm 2013
(tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

            

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 09.9 đến 15.9.2013)

 

- Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi: Giáo viên dạy bồi dưỡng lập danh sách, quản lý, dạy,  kiểm tra và đánh giá học sinh.

. Cô Thanh Nga: bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12.

. Cô Quỳnh Phương: bồi dưỡng học sinh giỏi khối 11.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các tiết kiểm tra định kỳ theo phân phối chương trình.

 

                                                                                         Huế, ngày 8 tháng 09 năm 2013

                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                Trương Thị Thanh Nga