In trang

Kế hoạch của Tổ Lý-CN Tuần 20 Năm 2015
(tuần 20 năm 2015, từ 11/05/2015 đến 17/05/2015)

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 37 (từ ngày 11/05 đến ngày 16/05)