In trang

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 10- Học kì II- năm học 2012-2013
Cập nhật lúc : 20:54 20/04/2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 10

Học kì II - năm học: 2012 - 2013

 

A. Lý thuyết:

I. Phân bào:

          - Khái niệm chu kì tế bào

          - Diễn biến kì trung gian

          - Quá trình nguyên phân ( diễn biến, kết quả, ý nghĩa )

          - Quá trình giảm phân ( diễn biến, kết quả, ý nghĩa )

II. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật:

          - Vi sinh vật là gì? Đặc điểm chung của vi sinh vật.

          - Phân biệt các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật ( dưa. vào nguồn cung cấp năng lượng và nguồn cung cấp cacbon chủ yếu )

          - Đặc điểm phân giải các chất ở vi sinh vật

III. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

          - Phát biểu khái niệm sinh trưởng của vi sinh vật, khái niệm thời gian thế hệ

          - Phân biệt nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục

          - Đặc điểm sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục

          - Ảnh hưởng của chất hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật ( chất dinh dưỡng, nhân tố sinh trưởng, chất ức chế )

          - Ảnh hưởng của 1 số yếu tố lí học ( nhiệt độ, độ pH. ánh sáng ) đến sinh trưởng của vi sinh vật

IV. Virut và bệnh truyền nhiễm

          - Virut là gì? mô tả cấu tạo của virut

          - Phân biệt các dạng virut theo hình thài của chúng

          - Trình bày chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ

          - nêu khái niệm HIV, AIDS và các con đường lây truyền HIV

B. Bài tập: chương phân bào

Bài 1: Ở lúa nước 2n = 24, Hãy cho biết:

a. Số tâm động ở kỳ sau của nguyên phân ?                  b. Số tâm động ở kỳ sau của giảm phân I ?

c. Số cromatit ở kỳ giữa của nguyên phân ?                  d. Số cromatit ở kỳ sau của nguyên phân ?

e. Số NST ở kỳ sau của nguyên phân ?                f. Số NST ở kỳ giữa của giảm phân I ?

g. Số NST ở kỳ cuối của giảm phân I ?                h. Số NST ở kỳ cuối của giảm phân II ?

Bài 2: Một hợp tử 2n = 8, nguyên phân liên tiếp 4 lần. Hãy xác định:

          a. Số tế bào con được hình thành sau nguyên phân ?

          b. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân ?

Bài 3: Có 4 tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 3 lần liên tiếp tạo ra các tế bào sinh giao tử. Các tế bào được tạo thành đều giảm phân tạo giao tử.

          a. Tính số tế bào sinh giao tử được tạo thành ?

          b. Nếu đây là các tế bào sinh tinh thì số tinh trùng được hình thành là bao nhiêu?

          c. Nếu đây là các tế bào sinh trứng thì số trứng được hình thành là bao nhiêu?