Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 29 tháng 03 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 15:24 03/05/2013  

Một số công thức sinh học

MỘT SỐ CÔNG THỨC SINH HỌC CƠ BẢN

1) Tổng số nuclêôtit :N =     m = N x 300đv.C ( m : khối lượng của gen)

2) Chiều dài của phân tử ADN(gen) : L = x 3,4 A0   N = 

(1A0 =10-4 =10-7 mm)        

3) Số liên kết hyđrô của phân tử ADN(gen) :  H = 2A + 3G

4) Số liên kết hóa trị :    *Giữa các nuclêôtit         : N – 2

                                       *Trong cả phân tử ADN : 2(N – 1)

5) Số vòng xoắn (Chu kỳ xoắn) :  C =      N = C x 20

6) Gọi A1, T1, G1, X1 là các nuclêôtit trên mạch 1

    Gọi A2, T2, G2, X2 là các nuclêôtit trên mạch 2: Theo NTBS giữa 2 mạch ta có : A1 = T2

                                                                                                                              T1 = A2

                                                                                                                                                                                                                 G1 = X2

                                                                                                                              X1 = G2

*Về mặt số lượng : A = T = A1 + A2 = T1 + T2      G = X = G1 + G2 = X1 + X2

*Về mặt tỉ lệ % : A% = T% = ( A1% + A2%) =  ( T1% + T2%)

                             G% = X% = ( G1% + G2%) =  ( X1% + X2%)

                             A% + T% + G% + X% = 100%

                             A1 + T1 + G1 + X1 = 100% ; A2 + T2 + G2 + X2 = 100%

7) Số phân tử ADN(gen) con tạo ra sau n lần nhân đôi : 2n

8) Số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho gen nhân đôi n lần là :

                    A = T = (2n – 1)Agen       G = X = (2n – 1)Ggen

9) Quan hệ giữa gen và mARN : rN=N  (rN: Tổng số nu trên mARN)

rN= A­m + U­m+ G­m + X­m

Agốc = U­m

Tgốc = A­m

Ggốc= X­m

X gốc= G­m

*Về mặt số lượng :  Agen= Tgen = A­m + U­m          Ggen= Xgen = G­m + X­m

*Về mặt tỉ lệ % : A% = T% = ( Am% + Um%)  G% = X% = ( Gm% + Xm%)  

* Chiều dài ARN:  LARN=L = x 3,4 A0 = rN x 3,4 A0

* Khối lượng mARN: rN x 300đv.C

10) Số liên kết hyđrô bị phá vỡ khi gen nhân đôi n lần là : (2n – 1)H

11) Số liên kết hyđrô bị phá vỡ khi gen nhân đôi n lần là : 2n.H

12) Số bộ ba mật mã : =

13) Số axitamin môi trường cung cấp cho một phân tử prôtêin :  - 1=-1

14) Số axitamin của một phân tử prôtêin hoàn chỉnh :  - 2=-2

15) Số liên kết peptit :   Số axitamin – 1

16) Số phân tử nước bị loại ra khi hình thành chuỗi polypeptit : Số axitamin – 2

17)Khối lượng phân tử prôtêin: Số axitamin x 110đv.