Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Hóa

Cập nhật lúc : 08:15 14/10/2013  

Đề và đáp án kiểm tra 1 tiết số 1 Hóa 11

Tải file

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 NH: 2013 - 2014

MÔN: HOÁ HỌC – KHỐI 11

Thời gian làm bài 45 phút

 

Câu 1.(1,5đ) Viết phương trình điện li của các chất sau: Ba(OH)2, NaHCO3, HCl, AgNO3, Zn(OH)2.

Câu 2. (2,0đ) Hoàn thành các phương trình hoá học sau ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn.

     a. HCl + KOH →              b. NaHCO3 + HCl →

     c. AgNO3  +  NaCl →        d. CuCl2 + NaOH →

Câu 3.(1,5đ) Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn: H2SO4, KOH và NaNO3. Chỉ sử dụng dung dịch phenolphtalein.

Câu 4. (1,0đ) Viết phương trình hóa học các phản ứng chứng minh rằng  Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính.

Câu 5. (1,5đ) Trộn 60 ml dung dịch HCl 0,5M với 40 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính pH của dung dịch thu được sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch không thay đổi.

Câu 6. (1,0đ) Dung dịch A có chứa 0,4 mol Ca2+, 0,5 mol Ba2+ và x mol Cl. Hỏi khi cô cạn dung dịch A được bao nhiêu gam muối khan?

Câu 7. (1,5đ) Cho 18,9 gam Zn(NO3)2 vào 200ml dung dịch NaOH 1,5M.

     a. Tính khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng?

     b. Tính nồng độ mol/lít các ion trong dung dịch sau phản ứng? (Coi thể tích dung dịch không thay đổi)

 

Cho: Ca =40; Ba=137; Cl=35,5; Zn=65; O=16; H=1.

---------------Hết----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

 

Câu

Nội dung

Điểm

1

1,5đ

Mỗi phương trình đúng được 0,25đ (0,25x6)

- Nếu sai dấu mũi tên (chất điện li yếu, mạnh) còn 0,125đ

- Riêng Zn(OH)2 phân li theo 2 Naiểu (axit, bazơ)

 

2

2,0đ

Mỗi phương trình đúng 0,5đ

Nếu thiếu phương trình ion thu gọn thì được 0,25đ

 

3

1,5đ

 

Nhận biết mỗi chất + PTPƯ (nếu có) được 0,5 điểm.

 

4

1,0đ

   Al(OH)3 + 3HCl   → AlCl3 + 3H2O

  Al(OH)3 + NaOH   →  NaAlO2 + 2H2O

(Nếu HS viết phương trình điện li Al(OH)3 theo kiểu axit và theo kiểu bazơ thì được 0,5đ)

0,5đ

0,5đ

5

1,5đ

nH+= nHCl = 0,03 (mol)

nOH- = nNaOH = 0,02 (mol)

     H+ + OH-  →  H2O

Số mol H+ dư = 0,03-0,02 = 0,01 mol

Vdd = 0,1 lít

[H+] = =,=1/0,1 = 0,1M => pH = 1.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

0,5đ

6

1,0đ

Theo DLBTĐT:  0,4.2 + 0,5.2 = x => x = 1,8

Theo ĐLBTNAL:  mM = mCa2+ +mBa2+ + mCl-

                                 = 40.0,4+ 137.0,5 + 35,5.1,8 = 148,4g

0,5đ

0,25đ

0,25đ

7

1,5đ

a. nZn(NO3)2 = 18,9/189 = 0,1 mol

. nNaOH = 1,5.0,2 = 0,3 mol

Zn(NO3)2 + 2NaOH -> Zn(OH)2 + 2NaNO3

nNaOHpư = 2nZn(NO3)2  = 0,2 mol

nNaOHdư = 0,1 mol

Zn(OH)2 + 2NAOH -> Na2ZnO2 + 2H2O

nZn(OH)2dư = 0,1- 0,05 = 0,05 => m = 99.0,05 = 4,95g

b. Na2ZnO2 -> 2Na+ + ZnO22-

    0,05            0,1       0,05

[Na+] = 0,1/0,2 =0,5M

[ZnO22-] = 0,05/0,2 = 0,25M

 

 

0,25đ

0,25đ

 

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

 

0,25đ