Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Các tổ chuyên môn

Tổ Hóa

Cập nhật lúc : 08:16 14/10/2013  

Đề và đáp án kiểm tra 1 tiết số 1 Hóa 12

Tải file

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1: NĂM HỌC 2013-2014

MÔN: HÓA - KHỐI 12

Mã đề: 132

Họ, tên:.............................................................. SBD: .....................Lớp: .......................

 

Cho: C=12, O=1, O=16, K=39, Na=23, Ag=108, Ca=40.

Câu 1: Dãy sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây là đúng?

A. HCOOCH3 < CH3COOH < CH2CH2OH          B. HCOOCH3 < CH2CH2OH < CH3COOH

C. CH2CH2OH < CH3COOH < HCOOCH3          D. CH2CH2OH < CH3COOH < HCOOCH3

Câu 2: Đun nóng dung dịch chứa 45 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là:

A. 54 g.                            B. 32,4 g.                         C. 45 g.                            D. 27 g.

Câu 3: Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 2,16                             B. 4,32                             C. 43,20                           D. 21,60

Câu 4: Este có X CTPT là C4H8O2 được tạo thành từ ancol etylic và axit nào sau đây:

A. axit axetic                   B. axit fomic                    C. axit propionic              D. axit oxalic

Câu 5: Cho 4,4g chất A (C4H8O2) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được 3,4 gam muối. Vậy A là:

A. C3H7COOH                B. CH3COOC2H5            C. C2H5COOCH3            D. HCOOC3H7

Câu 6: Cho 200ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là

A. 0,20M                         B. 0,05M                         C. 0,01M                         D. 0,10M

Câu 7: Qua nghiên cứu phản ứng este hoá của xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) trong xelulozơ có

A. 3 nhóm hiđroxyl         B. 2 nhóm hiđroxyl          C. 4 nhóm hiđroxyl         D. 5 nhóm hiđroxyl

Câu 8: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ và tinh bột. Số chất cho phản ứng tráng bạc là:

A. 1                                  B. 2                                  C. 3                                 D. 4

Câu 9: Để phân biệt saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây?

A. Cho từng chất tác dụng với HNO3/H2SO4

B. Cho từng chất tác dụng  với Cu(OH)2

C. Hòa tan từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dung dịch iot

D. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot

Câu 10: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có :

A. nhóm chức axit.          B. nhóm chức xeton.       C. nhóm chức ancol.       D. nhóm chức anđehit.

Câu 11: Xà phòng hóa hoàn toàn 26,7 gam một chất béo cần vừa đủ 90 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối natri thu được là

A. 30,30 gam                   B. 25,86 gam                   C. 27,54 gam                   D. 22,02 gam

Câu 12: Những phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành ancol đa chức?

A. Phản ứng với AgNO3/ NH3                                B. Phản ứng với Cu(OH)2/OH-

C. Phản ứng với Na.                                                D. Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4 đun nóng, tạo ra fructozơ.

C. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol.

D. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

Câu 14: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

A. 2.                                 B. 5.                                 C. 4.                                 D. 3.

Câu 15: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được một hỗn hợp các chất hữu cơ đều có có phản ứng tráng bạc CTCT của este là:

A. HCOOCH=CHCH3   B. CH3COOCH=CH2     C. HCOOCH2CH=CH2  D. CH2=CHCOOCH3

Câu 16: Cặp chất đồng phân là:

A. Axit axetic và etyl axetat                                    B. Axit axetic và metyl fomat

C. Glucozơ và săccarozơ                                         D. Tinh bột và saccarozơ

Câu 17: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. fructozơ.                     B. xenlulozơ.                   C. glucozơ.                      D. saccarozơ.

Câu 18: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường:

A. glucozơ, glixerol, ancol etylic.                            B. glucozơ, glixerol, natri axetat.

C. glucozơ, andehit fomic, natri axetat.                  D. glucozơ, glixerol, axit axetic.

Câu 19: Thủy phân hoàn toàn 8,8g este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6g một ancol Y. Tên gọi của X là:

A. etyl propionat             B. etyl fomat                   C. etyl axetat                   D. propyl axetat

Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

B. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

C. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

Câu 21: Số đồng phân đơn chức có công thức phân tử C3H6O2 tác dụng được với dung dịch NaOH không tác dụng với Na là :

A. 1.                                 B. 4.                                 C. 2.                                 D. 3.

Câu 22: Cho 13,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối. Xác định E.

A. HCOOC3H7                B. CH3-COOC2H5           C. HCOOC2H5               D. C2H5COOCH3

Câu 23: Este nào sau đây tác dụng với xút dư cho 2 muối?

A. Vinylfomat                 B. etylmetyloxalat           C. phenylaxetat               D. vinylbenzoat

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức E cần dùng 0,35 mol oxi thu được 0,3 mol H2O. Công thức phân tử của E là:

A. C2H4O2                       B. C3H6O2                       C. C4H8O2                       D. C5H10O2

Câu 25: Saccarozơ và glucozơ đều có :

A. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

B. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

C. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

D. phản ứng với dung dịch NaCl.

Câu 26: Glucozơ không có phản ứng với chất nào sau đây?

A. H2O                            B. (CH3CO)2O                C. dd AgNO3/NH3          D. Cu(OH)2

Câu 27: Nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Dầu thực vật, mỡ động vật là chất béo.

B. Phản ứng este hóa thường có hiệu suất cao (80-90%)

C. Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch.

D. Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm là phản ứng xà phòng hoá.

Câu 28: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 200 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Giá trị m là

A. 225 g.                          B. 112,5g.                        C. 120g.                          D. 180g

Câu 29: Khi xà phòng hóa triolein thu được sản phẩm gồm:

A. C17H31COONa và glixerol                                  B. C15H31COONa và glixerol

C. C17H35COONa và glixerol                                  D. C17H33COONa và glixerol

Câu 30: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5.                              B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.                     D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------